1. Al de verkopen worden geacht gedaan te worden te Diest, België.

2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering van goederen en/of diensten en alle offertes en/of overeenkomsten die daarop betrekking hebben en die aangegaan zijn door Vanerum België Holding. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op niet-contractuele verplichtingen die Vanerum België Holding aangaat ten gevolge van de levering van goederen en/of diensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en/of goederen tegen betaling of gratis.

3. Offertes en commerciële documentatie
Offertes en de ermee gerelateerde tekeningen, ontwerpen en maquettes blijven de volledige eigendom van Vanerum België Holding en haar dochterbedrijven. Indien zulk materiaal gedeeld wordt met of (gedeeltelijk) doorgestuurd wordt naar derde partijen zonder onze voorafgaande goedkeuring, behouden we ons het recht voor om een schadevergoeding van €2.000,00 te vorderen per offerte die werd gedeeld of doorgestuurd. Elke afbeelding of foto in brochures, offertes of enige andere commerciële documentatie worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat verschillen mogelijk zijn met de effectief geleverde goederen en dat dergelijke verschillen geen reden kunnen zijn tot het verbreken van enige overeenkomst of aanleiding kunnen geven tot het toekennen van schadevergoedingen.

4. Bestellingen
De bestellingen, ons overgemaakt door de verkopers, worden slechts na onze schriftelijke bevestiging als definitief beschouwd. Op elke bestelling moet de naam en het nummer van het bestelde product zoals die op de prijslijsten voorkomen, vermeld worden.

5. Wijzigingen aan bestellingen
Wijzigingen aan gedane bestellingen zijn pas van kracht na onze schriftelijke akkoordverklaring. Ze zullen slechts worden aanvaard voor zover ze ons productieproces niet onderbreken of verstoren. Vanerum België Holding behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval een verhoging van de prijzen te eisen.

6. Annulering van de bestelling
Zonder ons geschreven akkoord wordt geen enkele, noch totale noch gedeeltelijke, annulering aanvaard. In voorkomend geval behouden wij ons het recht om minstens 25% van de geannuleerde bestelling te factureren als vergoeding voor de schade en de onkosten die deze annulering met zich meebrengt.

7. Levering
Tenzij anders vermeld gelden alle prijzen voor goederen af fabriek. Montagekosten of leveringskosten worden apart aangerekend, evenals supplementaire kosten ingevolge onvoldoende of onjuiste informatie. Alle betwistingen met betrekking tot de aflevering van goederen en hun conformiteit moeten opgetekend worden op de aflevernota. De door de koper (of diens afgevaardigde) gereviseerde en ondertekende kopij van de aflevernota zal door ons beschouwd worden als kwijting van de definitieve ontvangst van de goederen en de bevestiging van hun conformiteit en de afwezigheid van zichtbare defecten.

Indien de toegang tot het gebouw van de klant moeilijk blijkt (zoals de toegang door het venster), zal dit verricht worden door gespecialiseerde verhuizers, op kosten van de klant. De kosten voortvloeiend uit alle niet gerechtvaardigde verplaatsingen van het personeel en vrachtwagens, zullen eveneens ten laste van de koper vallen. Alle zendingen reizen voor risico van de bestemmeling. De klant aanvaardt deelleveringen en zal facturen met betrekking tot deelleveringen betalen volgens de geldende termijnen.

8. Termijn en niet-uitvoering
De door ons opgegeven leveringstermijn is niet bindend. De vertraging bij levering mag niet als voorwendsel aanzien worden om de goederen terug te sturen of de betaling van de gefactureerde goederen te weigeren of uit te stellen. Vanerum België Holding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging bij de levering of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de bestelling tenzij in geval van bewuste tekortkoming of zware fout. Vanerum België Holding kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van haar overeenkomsten in de volgende gevallen:

Wanneer wij de inlichtingen nodig voor de uitvoering van de bestelling, niet tijdig hebben gekregen: nl. de juiste specificaties qua kwaliteiten en kleuren.

Indien de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van overheidstussenkomst, staking, brand, ongeval, natuurrampen, burgeroorlog of oorlog (“force majeure”).

Indien de goederen niet geleverd worden, zullen enige voorafbetalingen door de klant zonder
interest of enige andere compensatie terugbetaald worden.

9. Opslag
Wanneer de koper de overeengekomen leveringsdatum uitstelt, worden de goederen beschouwd als geleverd op de datum voorzien op de orderbevestiging. De facturatie zal op de oorspronkelijke voorziene datum gebeuren en de factuur zal betaalbaar blijven op de oorspronkelijk voorziene datum. De goederen zullen in een meubelbewaarplaats opgeslagen worden op kosten en risico van de koper.

10. Klachten
Om geldig te zijn moeten alle klachten, andere dan deze voorzien in artikel 6, schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt.

11. Garantie en aansprakelijkheid
Elk gebrek te wijten aan een fabricagefout of een materiaalgebrek, is door ons gewaarborgd overeenkomstig de algemene garantievoorwaarden van de fabrikant. Onze garantieverplichting beperkt zich tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of onderdelen ervan, met uitsluiting van elke andersoortige vergoeding en/of schadeloosstelling.

Voor specifieke voorwaarden: raadpleeg de garantievoorwaarden van ieder product.

12. Overdracht van eigendom
De goederen geleverd door Vanerum België Holding blijven haar eigendom tot op het ogenblik dat de klant de volledige prijs heeft betaald, inclusief eventuele achterstallen, kosten of compensaties voor laattijdige betaling. Zonder voorafgaande toestemming van Vanerum België Holding is het niet toegelaten dat de klant de goederen naar een derde partij zendt. Niettemin gaan de risico’s met betrekking tot de goederen over op de ontvanger op het ogenblik van levering of op het overeengekomen tijdstip van levering zoals bedoeld in artikel 8.

In geval van niet-betaling van de volledige prijs op vervaldag, zal Vanerum België Holding het recht hebben om de goederen bij wet terug te nemen op de kosten van de klant. In dat geval, zal Vanerum België Holding ook gerechtigd zijn bij wet om(door middel van een aangetekend schrijven en zonder bijkomende juridische formaliteiten) de overeenkomst te beëindigen zonder daarbij het recht op schadevergoeding voor Vanerum België Holding te beperken.

13. Facturatie
Elke factuur maakt een afzonderlijke verkoop uit. Gebeurlijke klachten over de factuur dienen op straffe van verval, schriftelijk ingediend binnen de 8 dagen na factuurdatum. Gedeeltelijke leveringen zullen apart worden gefactureerd.

14. Betaling
Tenzij schriftelijk anders bepaald wordt, gelden volgende voorwaarden:

De goederen dienen betaald te worden in Diest, België.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de klachten waarvan sprake in bovenvermelde artikels 6 en 10 en vertraagde levering zoals bedoeld in artikel 8 onder geen beding een reden kunnen zijn tot niet-betaling of tot vertraging van de betaling die de koper nog verschuldigd is.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal een forfaitaire schadevergoeding, zijnde een schadebeding van 5% worden toegepast, berekend op het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 250 euro. Daarbovenop, zal een verwijlinterest gerekend worden op basis van de EURIBOR 3-maand rente + 3% op jaarbasis tot betaling van alle uitstaande facturen.

15. Staking van betaling/faillissement
Ingeval de koper zijn betalingen staakt, een concordaat aanvraagt of het voorwerp is van een procedure tot faillietverklaring of WCO, wordt de verkoopovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege vernietigd van zodra zich één van deze feiten voordoet, tenzij wij schriftelijk bepalen dat de verkoop van kracht blijft.

16. Retourwaren
Zonder onze voorafgaandelijk toestemming en zonder onze verzendinstructies mogen ons geen goederen teruggestuurd worden. De goederen door ons aanvaard en in goede staat ontvangen, zullen slechts voor een maximale tegenwaarde van 80% van het gefactureerde bedrag gecrediteerd of terugbetaald worden.

17. Rechtsbevoegdheid
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch Recht en in geval van geschil of betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd.